Construint una nova economia

Vitalista main menu - Catalan0

Un dels objectius prioritaris de FairCoop és construir un nou sistema econòmic basat en la cooperació, l’ètica, la solidaritat i la justicia i que això es manifesti en les nostres relacions econòmiques.

Per que objectiu sigui possible és molt important disposar d’una estratègia clar, un camí a seguir que entenguin tots les membres de FairCoop. Aquest article explica l’estratègia que considerem oportuna.

Faircoin  és la criptomoneda que hem escollit per donar suport a aquest nou sistema econòmic. Ja hem parlat en altres apartats del per què aquesta moneda es adeqüada. És una moneda dissenyada per a l’estalvi i amb un baix cost ecològic degut al baix consum d’energia que demanda el seu minat. FairCoin va nèixer amb una emissió incial de 50 milions de monedes. Des d’aleshores la masa monetària ha crescut en un petit percentatge a través del minat per recompensar als estalviadors.

Faircoin es pot intercambiar en mercats de monedes tal i com ho fa qualsevol altre criptomoneda (DCE’s) o moneda estatal markets . El mercat d’intercanvi de criptomonedes s’ha expandit fortament en els darrers anys, bé sigui com a mercat de criptomonedes pur, ja sigui en com a mercat de criptomonedes enfront a mercats de monedes estatals. La forta expansió del mercat FOREX (Foreign Exchange) o d’intercanvi de monedes estatals ha tingut com a conseqüència el ràpid enriquiment d’una minoria en detriment de grans sectors de la població mundial i dels recursos naturals en general. La raó de tot és l’imbalance d’intercanvis entre zones geogràfiques i capes de la polació que ha beneficiat fonamentalment als sectors més poderosos.

Conscients d’això, el nostre pla és restaura tan com puguem la justícia financera global fent servir quelcom que sovint a fet servir el nord envers al sud: les forces del mercat (oferta i demanda). Breument expressat, tal i com diem a FairCoop, el punt de vista és “hackejar” el FOREX inserint-hi el virus de la cooperació al servei d’una justícia econòmica global. Per aconseguir-ho, promourem la demanda de Faircoins a través d’accions cooperatives en una primera fase. Al mateix temps encoratjarem als tenedor de moneda a quedar-s’hi a través de diferents mecanismes, tals com la solidesa dels projectes cooperatius i de tot dipus associats a la moneda com pel disseny de la mateixa moneda. Volem que FairCoin sigui vist con un mètode ètic d’estalvi que faciliti els múltipes serveis associats a la moneda, fent d’aquesta una eina per als treball enfocat a l’empoderament i del canvi social actiu. Per entrendre el nostre objectiu cal tenir en compte algunes de les funcions atribuides a una moneda, de les que destacaríem les següents:

  • Mitja d’intercanvi de béns i serveis.
  • Mitja d’emmagatzemament de valor.
  • Valor de referència (sistema de preus).

A través d’aquestes funcions la moneda contribueix a la satisfer necessitats importants de l’economia; per exemple, la funció de “emmagatzematge de valor” és una clau per a l’ús dels diners com a capital. Els economistes en general han dissenyat sistemes econòmics que tracten d’aconseguir una moneda única per complir amb totes les funcions al mateix temps. En el cas dels diners fiat, el sistema bancari formal es postula com a l’únic mecanisme per actuar com a reserva de valor, a través d’interessos, ja que el valor d’aquestes monedes es va devaluar amb el temps, a causa de la inflació. Els bancs estan obligant a la gent cada vegada més a utilitzar les seves xarxes per tal d’accedir a “l’intercanvi de béns i serveis”. En el cas de les monedes socials i complementàries, fins ara la majoria de projectes han incidit, amb diversos graus d’èxit, en la funció de “mitjà d’intercanvi”, però en quan a valor, es solen lligar a la moneda fiduciaria d’ús més comú en el seu àmbit geogràfic, per tant, també han estat víctimes de la inflació de la seva moneda de referència (llevat de casos com ara bancs de temps).

El cas de Bitcoin, en tant que criptomoneda, segueix una dinàmica pròpia. Fins ara ha demostrat un gran èxit com un dipòsit de valor en el llarg termini, tot i les fluctuacions en el curt i mitjà termini, i està creixent ràpidament com un mitjà d’intercanvi. No obstant això, pateix de certes contradiccions car si bé la seva creixent acceptació per part de les empreses és evident, aquestes les solen convertir directament en la moneda fiduciària i això ha posat una pressió de venda important en el mercat de Bitcoin.

Desde FairCoop planegem construir un sistema econòmic autònom (vaja, quan més autònom millor) del sistema monetari actual en tant que estem dissenyant conjunt d’eines econòmiques lliures per fer servir en pos de generar noves dinàmiques socials i econòmiques. Estem construint un conjunt d’instruments i els recursos que exerceixen funcions complementàries a cada instrument:

  • Faircoin Cumplirà el rol de magatzem de valor i serà el valor de referència de tot el sistema/instruments.
  • Faircredit, Un sistema mutu de crèdit mundial, un mitjà d’intercanvi de béns i serveis suportat per FairCoin.

I els següents recursos:

  • Fairfunds: Fons Faircoin per a donacions per diferents tipus de projectes. El “Global South Fund” (Fons Glbal del Sud) es farà servir per a l’empoderament de projectes col.lectius locals mentre que el Commons Fund (Fons dels Comuns) i el Technology Infrastructure Fund (Fons d’Infraestructura Tecnológica)  involucraràn xarxes de projectes locals globalment coordinades.
  • Fairsavings: Una forma més d’estalvis en Faircoin orientat als membres que no són coneixedors de l’informàtica com per gestionar amb seguretat el seu moneder electrònic.
  • Fairmarket: Mercat virtual de FairCoop que permetrà als membres fer servir Faircoin o Faircredit com a mitjà de transacció.
  • Fairbag: Recurs per donar suport als estalvis (FairCoins) encriptats i gestionar els moneders per a usuaris avançats que els volen salvaguardar en cas de fallada dels seus equips informàtics.
  • Coopfunding: Plataforma permanent que permetrà fer donacions en qualsevol moneda convertible a FairCoin i que permetràn nodrir els Fairfunds.

Aquests, juntament amb altres projectes actualment en discussió i que seran anunciats i posats en marxa en un futur pròxim, serviran per construir els fonaments del sistema econòmic FairCoop. Aquest sistema està destinat a ser fractal, és a dir, l’experiència i les eines creades en algun lloc i temps concret de la xarxa es podrà replicar a diferents escales regionals i locals d’arreu del món, amb interoperabilitat en els diferents nivells per a tot l’ecosistema FairCoop. A continuació, explicarem les tres fases del pla tal com les imaginem.

Primera fase: Augmentar el preu del Faircoin i prioritzar l’estalvi. Això ajudarà a augmentar el capital de FairFunds.

El concepte clau per entendre el potencial del projecte per generar recursos econòmics és la capitalització de mercat, el que equival a la quantitat de monedes existents multiplicat pel valor d’una unitat. Alguns dels activistes que promouen aquest projecte van comprar grans quantitats de Faircoins a un preu molt reduït, amb la intenció de redistribuir-los als projectes FairFunds i revaloritzar la moneda alohra que els projectes cooperatius a través FairCoop. Com s’explica repetides vegades en aquest web, l’objectiu principal d’aquesta fase és que col·lectius de l’Hemisferi Sud i amb d’importants projectes pro-communs rebin el capital FairCoin ajudant així al seu millor viure, també ho és que rebin els recursos, el coneixement lliure i altres tipus de suport que trobaran a la xarxa social (/ca/Fairnetwork). És a dir, per generar exactament dinàmica contrària que genera el poder financer global, que devalua els béns de les persones per tal de mantenir els seus recursos privilegiats. Algunes iniciatives per donar prioritat en aquesta etapa seran:

– FairSaving. Cartera digital multi-firma de FairCoop, la qual obliga a un període estalvi mínim de 6 mesos.

– Moneder FairCoop. Moneder multi-sig vinculat a través de P2p

– FairBag. Servei per a moneder FairCoop que permetrà una còpia de seguretat xifrada de confiança que es pot recuperar en una situació d’emergència.

– FairFunds. En la fase inicial, és important córrer la veu i aconseguir projectes per començar la unió i l’alimentació dels diferents fons. En aquest sentit ja tenim Coopfunding (/ca/fons) per a les campanyes de crowdfunding per FairFunds. Coopfunding aviat tindrà una opció mixta: 50% de subvenció + 50% Fairsavings.

Segona fase: O fase d’activitat econòmica: transaccionar productes i serveix al llarg de tot l’ecosistema FairCoop (desembre 2014  – desembre 2015)

En aquesta segona fase, quan la capitalització de mercat arriba a una quantitat que permet que Faircoin generi interès comercial, i mentre que la corba de creixement d’aquesta capitalització de mercat modera, creixerà en importància la creació d’activitat econòmica tant entre els membres FairCoop com tot el món. És important comprendre que la capacitat de la comunitat per adquirir productes i serveis depèn de la capitalització de mercat total de la moneda i, per tant, l’expansió del comerç depèn en gran mesura l’èxit de la moneda digital com a mitjà d’intercanvi i com a dipòsit de valor. Els projectes a ser prioritzats en aquesta fase seran:

– FairFunds: Aquest serà el moment de començar a distribuir els fons en forma de capital Faircoin disponible per tal de donar suport a la participació de projectes en l’activitat econòmica de la cooperativa durant el primer any i per ser utilitzat lliurement des del segon any.

– FairCredit: Ssistema global de préstec mutu basat en Faircoin que promourà la producció i el consum en l’ecosistema FairCoop.

– FairMarket: Mercat virtual que acceptarà Faircoin i FairCredit, permetent que els membres FairCoop obrint les seves botigues amb el suport tecnològic d’una plataforma especialitzada.

– Altres projectes en curs relacionats amb la generació d’un sistema bancari autònom i a facilitar eines de processament de canvi i de canvi de Faircoin i FairCredit a altres monedes.

Tercera fase: Un sistema econòmic “Fair” (just) consolidat a tot el món (Jener 2016 – ……..)

Aquesta tercera fase es caracteritzarà per la consolidació de l’ecosistema i la seva expansió a tants nivells com sigui possible. És important assenyalar que perquè això succeeixi, el valor de Faircoin s’ha de consolidar com a valor de referència, el que ens permetria deixar de dependre dels preus determinats per les monedes fiduciàries. Aquest pot ser és l’objectiu més difícil d’aconseguir. Per tal d’establir un valor de referència, serà necessari crear dinàmiques de col·laboració molt amplies entre moltes persones diferents que construeixin grans xarxes cooperatives per defensar el valor de Faircoin com a punt de referència del nostre ecosistema. Pel que fa als altres objectius de FairCoop, intentarem multiplicar cada vegada més la cooperació i la dinàmica de solidaritat en tots els sentits, aprofitant el coneixement compartit i els projectes executats en FairCoop, així com les iteraccions dels col·lectius que en formen part.

This third phase, of course still further ahead, will be characterized by the consolidation of the ecosystem and its expansion to as many levels as possible. It is important to note that for this to happen, the value of Faircoin should consolidate so it can serve as a reference value, allowing us to stop depending on the prices drawn by fiat currencies. This may be the most difficult priority to achieve. In order to generate the reference value, it will be necessary to create very broad collaboration dynamics among many different people who can build large cooperative networks to defend the value of Faircoin as a benchmark of our ecosystem. Regarding other FairCoop objectives, we will try to increasingly multiply the cooperation and solidarity dynamics in every sense, leveraging the shared knowledge and the projects implemented at FairCoop, as well as the collectives that were part of it.

Haurà arribat aleshores el dia que la difusió de les llavors per a la cooperació, el bé comú i l’economia justa es podrà ampliar a tants racons del planeta Terra com volem.

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Greek Italian Portuguese, Portugal