Sistema econòmic

Vitalista General Ecosystem @ca

econCom hem vist en altres apartats, Fair.Coop té una estructura política de gestió del comú basada en comissions per a les tasques i els consells, així com espais de participació i democràcia directa digital sobre les decisions polítiques.

El que encara no hem explicat és el funcionament intern de la Fair.Coop sobre els ingresos i els costos vinculats als béns comuns.

Per poder començar a pagar despeses s’ha creat el fons mancomunat amb una contribució inicial.

Gestió de les despeses

 

El Consell Ecosistèmic, els membres del qual no reben remuneració, és responsable de decidir sobre les despeses d’aquest fons mancomunat i totes aquestes decisions són compartides en el grup d’economia interna de la FairNetwork.

Tota comissió que ho necesiti pot presentar els seus plans de despeses i rebran una transacció del fons una vegada aprovat pel consell.

Cada comisió serà responsable de decidir de forma consensuada com han de ser distribuits els fons una vegada la feina estigui feta, considerant tant les necesitats com la implicació de cada membre.

Totes les transaccions del fons seran anotades en el grup d’economia interna per la comissió de gestió econòmica i es podra fer un seguiment i verificar cada una d’aquestes despeses a través de la cadena de blocs.

Pots veure tots els moviments aquí.

Fonts d’ingresos del fons mancomunat

 

S’han previst tres formes d’ingresos per al fons mancomunat:

FairCoin logo Entrada de Faircoins per el minat dels diversos fons:

En crear-se la Fair.Coop, va ser dotada d’una quantitat inicial de FairCoins. En compensació al qualsevol estalvi en FairCoins, el minat aporta un percentatge extra d’ingressos. Els FairCoins que no s’hagin gastat i quedin com a estalvi generaran un ingrés per minat que redundrà en un 100% com a font d’ingresos per Fair.Coop.

Els fons adjudicats a projectes que encara es troben en període de latència rebrán només la meitat de faircoins generats dels blocs mintats l’altre meitat anirà a parar al fons mancomunat.

FairCoin logo Entrada de Faircoins per el 0,5% de les transaccions del FairMarket:

Tal i com estava previst en el projecte del FairMarket un 0,5% del valor de les transaccions realitzades en faircoin ingresaran al fons mancomunat. Qui faci servir faircredit, una vegada estigui operatiu, podrà estalviar-se dita comissió.

FairCoin logo Entrada de Faircoins per les transaccions “cap a fora” de FariCredit:

Tal i com està explicat en la pàgina sobre faircredit es desincentivarà treure faircredits del sistema creant-hi una taxa, la qual, una vegada cobreixi el fons de liquiditat, podria també aportar-se al fons mancomunat.

Així doncs, tal i com es pot observar, la primera font d’ingresos seria decreixent en nombre de faircoins, mentre que les dues següents tendiran a crèixer mentre ho faci també l’activitat econòmica dins de la Fair.Coop.

L’objectiu doncs és que el fons mancomunat de Fair.Coop s’autofinancïi i que les campanyes de donacions estiguin destinades als 3 fons que Fair.Coop aporta al món.