FairCredit

Vitalista main menu - Catalan0

La moneda d’intercanvi i de crèdit de Fair.coop

Faircredit serà la gran aposta d’innovació monetària de la fair.coop per consumir gràcies a la seva complementàrietat amb Faircoin i la labor de fair.coop i els seus membres, un nou sistema econòmic més equitatiu i eficient.

La data de llançament prevista serà a partir de Gener del 2015tierra-300x279_a

Així és com ho hem plantejat: Faircredit és el sistema monetàri de crèdit mutu d’escala global recolzat en el faircoin, el qual serveix de vehícle d’intercanvis econòmics i d’expansió i contractació de crèdit entre membres de fair.coop, reduint la necessitat de gastar faircoins i profunditzant en la seva funció de reserva de valor, al mateix temps que es proouen mecanismes més adecuats per promoure el crèdit i els intercanvis econòmics.

Per tant, els requisits per participar a faircredit són els mateixos que els de ser membre de ple dret de fair.coop

A diferència de Faircoin, el Faircredit només serveix dins de fair.coop i no té capacitat de realitzar operacions de compra-venta amb individus o empreses que no siguin membres de fair.coop

Així, el sistema econòmic promogut per fair.coop permetrà complementar monedes amb diverses funcions tal com està explicat en la pàgina construint un nou sistema econòmic.

Per facilitar la comprensió de la proposta farem servir la següent terminologia:

 • Faircredit: La moneda de crèdit mutu en la fair.coop

 • FairCredits: El saldo del compte de faircredit si aquest és positiu

 • Credit disponible: Diferència entre el saldo actual i limit màxim de gast acceptat a faircredit.

 • Credit: Aquella part del crèdit disponible amb el que un usuari fa augmentar el crèdit disponible d’un altre.

 • CreditsFair: El saldo del compte de faircredit si aquest és negatiu

Per defecte, una nova compte tindrà tres conceptes:

 • Un saldo que estarà a 0 al crear-la.

 • El crèdit disponible que mostrarà la quantitat que l’usuari podrà gastar.

 • El nombre de Faircoins vinculats al compte, el qual tindrà una relació diracta amb el crèdit disponible.

El nivell de crèdit disponible per un usuari dependrà de diversos factors que el sistema informàtic serà responsable d’executar de forma automàtica:

 • – El mínim de crèdit disponible per a qualsevol usuari, per defecte, serà la quantitat de faircoins que estigui estalviant amb fair.coop i que ha posat disponibles per la seva compte en faircredit (faircoins que mitjançant un sistema multifirma només pot tocar en la quantitat que no estigui avalant el crèdit)

 • – Quan un usuari tingui necessitat d’invertir en mitjans de producció, la seva capacitat d’estalvi en faircredit serà un múltiple de la quantitat de faircoins estalviada/donada (per exemple x2). Per això serà suficient que el seu proveidor accepti la transacció ja que la operació de crèdit serà una operació autònoma en la que només hauran d’intervenir ells dos.

 • – Quan un usuari tingui necessitat de comprar material per produir i tingui entre els seus clients a un membre de fair.coop pot comptar amb un crèdit disponible igual al consum compromés per tots els usuaris amb Faircredit o Crèdit disponible que li confirmin la demanda per adelantat, després quan es realitzi la venda, serà responsable de tornar a posar el compte al punt inicial, fins iniciar un nou cercle de producció.

 • – Un mecanisme de determinació descentralitzat de crèdit i aval es crearà a través d’otorgar capacitat als usuaris que estiguin amb crèdit disponible que no necesiten, de prestar-lo a altres usuaris de forma distribuida. Això es farà de manera que hagin de repartir el seu risc entre diversos projectes, per exemple, un màxim del 10% de la seva capacitat de crèdit per projecte. Això immobilitzaria els seus faircoins per la quantitat que avala a altres usuaris.

 • – Els faircredit no podran acumular-se de forma indefinida, per evitar que el faircredit competeixi amb faircoin tipus “store of value” (retenció de valor) hem d’estudiar quin mecanisme volem seguir per evitar-ho, formes d’oxidació o de caducitat podrien servir.

 • El crèdit disponible dels usuaris que no realitzen activitats productives a fair.coop dependrà de dos factors. Per una banda els faircoins estalviats, i per altra, del seu karma a FairNetwork. Està pendent de definit la forma en que es relacionaran tots dos per definir l’accés al crèdit.

– Els faircredit poden ser convertits a faircoin en qualsevol moment, a condició d’estalviar-los durant un periode de temps a concretar. Aquests faircoins vindrien d’un fons de liquidesa en faircoins per faircredit que podria procedir del fons mancomunat gestionat pel consell ecosistèmic.

Al mateix temps es posaran en marxa mecanismes de conversió que permetran, encara que desincentivaran, el canvi de faircredits cap a fora del sistema de fair.coop per cobrir necessitats de liquidesa dels membres de fair.coop que ho pressisen. Amb el marge dels canvis podria, per exemple, ampliar-se el fons de liquidesa fins que l’aportació inicial pogués reutilitzar-se per un altre projecte.

Un altre element a estudiar abans del llançament, seríen els mecanismes perquè els usuaris poguessin fer front, a través de faircredit, a situacions personals o col·lectives d’emergència per cobrir necessitats bàsiques com menjar, aigua, habitatge, salut i educació.

Faircredit és doncs, un projecte que incorpora aprenentatges de diverses teories monetàries transformadores i de les nostres pròpies experiències. Amb Faircredit i faircoin esperem poder aportar a la societat un sistema econòmic més ètic, equitatiu i sostenible.
Per saber més sobre sistemes de crèdit mutu

Els sistemes de crèdit mutu son mitjans d’intercanvi multirecíproc, és a dir, una evolució lògica del intercanvi amb base comunitaria. Han sigut impulsades per organitzacions i col·lectius socials que s’han anat posant en marxa en diferents formes des de fa més de 30 anys, encara que també podem trobar exemples anteriors.

Un sistema de canvi local fa servir com a forma de creació de diner el crèdit, sense interesos. Quan dos comptes realiten el seu primer moviment, una de les dues es queda en saldo positiu i l’altre en saldo negatiu. Aquest saldo «roig» no és cap deuda, sinò que és la condició necessària per poder crear diners de forma descentralitzada com a moneda social.

A mode d’exemple, un participant d’aquest sistema econòmic realitza una activitat de cangur, treball que és retribuït, generant un saldo positiu al seu compte; una vegada que disposa d’aquest saldo el pot gastar comprant serveis de carpinteria d’un altre participant del sistema, al que pagarà amb aquest saldo positiu. Els saldos de les comptes actuen com a moneda. Totes les transaccions econòmiques quden recollides en una localització d’Internet oberta a tots els participants del sistema, de manera que es transparent a ells. Aquest sistema monetari també es pot anomenar mutualista per ser beneficiàris de la xarxa els mateixos que participen en ella.

Com hem vist, en el cas de Faircredit, aquest es tracta d’un sistema de crèdit mutu evolucionat per permetre expansió i contracció de crèdit entre els participants.

 

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Greek Portuguese, Portugal