Fons

Vitalista General Ecosystem @ca

Som molts els que sabem que un món millor és possible, però massa sovint les grans idees i els grans projectes concentrats en una llavor, llestos per brotar i generar un canvi, es queden sota terra per manca de recursos.

Per aquesta raó dins de FairCoop hem creat els FairFunds, un espai idoni perquè les llavors puguin créixer, desenvolupar-se i finalment oferir el seu fruit que nodrirà de nou la terra que el va bressolar.
En concret, aquests fons consisteixen en una quantitat de Faircoins donats a la FairCoop perquè es gestionin amb un objectius específics que podran ser proposats pels iniciadors del fons, sempre i quan siguin sinèrgics amb els objectius generals de la FairCoop

Actualment ja hi ha tres fons que parteixen d’una donació inicial i que es nodriran de forma més sostinguda amb les aportacions de tots els que vulguin contribuir i finançar els diferents projectes que es presenten per assolir els objectius proposats.

Cada fons té uns objectius concrets que són definits pel seu consell, el qual s’encarrega de gestionar, tant la distribució econòmica, com les polítiques de cada fons. Tots els consells són elegits democràticament i estan oberts a la participació.
A més, conjuntament als recursos financers i la seva gestió, a través de la xarxa social de FairCoop es crea un punt de confluència entre tot el necessari perquè un projecte pugui créixer.
Idees, finançament, grups de treball, objectius clars, infraestructura, debat, suport, energia, vida, .., tot el necessari perquè cap llavor torni a perdre sota terra, abans de veure la llum.

En definitiva, els FairFunds són un punt de redistribució de tots els recursos, perquè a través de la cooperació, puguem arribar a una societat i economia més justa i amb una riquesa mundial accessible a tota la humanitat en forma de procomú.

pooled  FONS PER ALS DIFERENTS PROJECTES

Actualment ja hi ha 3 fons confirmats en la FairCoop que estan desenvolupant-se i que ja han rebut un% significatiu de la massa monetària dels Faircoins existents.

Quan una persona o col·lectiu té un projecte i necessita rebre finançament d’un fons, podrà accedir a través de la xarxa social al grup d’aquest fons i presentar el seu projecte al consell. Aquest decidirà si el projecte compleix els criteris de la FairCoop i quants Faircoins es destinaran.

Aquests fons tot i estar descrits de forma separada i estar formats per diferents consells, són part d’un mateix objectiu, el de la FairCoop, i per tant, a efectes pràctics, moltes vegades, un projecte pot rebre a la vegada finançament per part de diferents fons.

 El Fons del Sur Global

Són recursos per destinar a lluites contra les desigualtats i restablir justícia econòmica global.
És a dir, es tracta de donar suport a la lluita contra l’empobriment i les misèries provocades pel sistema capitalista voragitador.

La manera de fer-ho, serà acompanyant cap a l’empoderament a comunitats i cooperatives excloses de l’accés a recursos bàsics o als mitjans necessaris per produir riquesa i tot això amb esperit de “codi obert”; és a dir formes de producció que es puguin compartir i replicar.

Aquest fons, per les seves característiques i els seus inabastables objectius necessitarà d’una estructura organitzativa específica per fer-ho possible, principalment la creació de nodes de suport en tants llocs del món com sigui possible, que puguin encarregar-se de enllaçar amb la FairCoop als col·lectius en procés de empoderament, fent possible la seva validació (per evitar en la mesura possible enganys i abusos) i generant així una xarxa de cooperació mútua a escala global, assentada tant com es pugui, en els territoris.

A diferència d’altres fons en els quals el més important és prioritzar els projectes de major impacte, en aquest fons és molt més important que els beneficiaris directes del mateix, puguin ser tants éssers humans com sigui possible i en aquest sentit els criteris d’acceptació hauran ser molt inclusius.

Pots fer les teves donacions aquí: fU3wRGZwese65gZqRiQiJvE483iyjY2QD4

Aquí  pots veure els moviments del fons. 

I en  aquest enllaç de la FairNetwork pots posar-te en contacte amb el grup.

c El Fons per al Procomú

Destinat a projectes estratègics que generin procomú en benefici de tota la humanitat.

Es tracta de finançar aquells projectes que co-produeixen béns immaterials com ara informació i coneixement en àmbits claus com la salut, l’energia, l’alimentació o el sistema econòmic, i també projectes que potenciïn el treball en xarxa, d’escala global, per generar procomuns materials.

Fomentar el coneixement lliure i fusionar-lo amb l’open hardware per donar poder a les comunitats en totes les dimensions i crear procomú, és l’objectiu principal d’aquest fons.

A més, es tracta d’escollir projectes que aportin recursos i valors que no estiguin ja en funcionament o que es puguin millorar i consolidar-se a través del seu finançament i gràcies a la participació de tota la comunitat.

Pots fer les teves donacions aquí: fMxkQtTCFZpWuZNZQTq7HxwcZ6rQn1yAWj 

Aquí pots veure els moviments del fons.

I en aquest enllaç de la FairNetwork pots posar-te en contacte amb el grup.

 El Fons per a la Infraestructura Tecnològica.

Els recursos d’aquest fons es destinaran a projectes de desenvolupament informàtic, tecnològic, econòmic o pedagògic, que potenciïn l’extensió i les facilitats d’ús del Faircoin com a moneda de canvi o com a vehicle d’estalvi compromès, així com d’altres tecnologies d’intercanvis, monetàries , financeres o de processament de pagaments necessàries per construir el sistema econòmic que promou FairCoop.

Millorant tecnològicament a Faircoin també augmentarem el valor econòmic d’aquesta criptomoneda la qual cosa revertirà en tots els fons i projectes que s’estiguin finançant.

Aquest fons estarà fortament vinculat amb la branca econòmica del consell ecosistèmic, aportant finançament a la part tecnològica de determinats projectes que enriqueixin directament a la FairCoop com el FairCredit, FairBag, FairMarket o el FairSaving.

Pots fer les teves donacions aquí: fJ7dwkfHiJW9867xcovaJ9QDN7khDEMJMm

Aquí pots veure els moviments del fons.

I en  aquest enllaç de la FairNetwork pots posar-te en contacte amb el grup.

Aquests són els fair-fons inicials que es llancen des del grup promotor de la fair.coop, no obstant això, poden sorgir altres fons i consells per finançar projectes amb altres objectius concrets afins a la cooperativa.

Com col.laborar amb els fons

Es pot participar en els fons de diverses formes:

  1. A través de donacions que pots aportar directament als fonds.
  2. Invertint en Faircoins per estalviar. Aquesta és una forma indirecta de cooperar, perquè reduirà la quantitat que estan a la venda en el mercat, i per tant han de promoure que pugi el valor de la moneda i així del capital a redistribuir en els FairFunds.
  3. Participar en la promoció i l’ús del Faircoin com la criptomoneda de referència per a una economia justa i solidària.

projectCom presentar un projecte als fons

Per presentar un projecte en un fons en concret, primer hauràs de familiaritzar-te amb les dinàmiques i protocols que té el consell i la comunitat de cada fons, que poden ser diferents. Per a això pots accedir al grup i llegir la documentació, decisions preses, protocols, etc així com exposar els teus dubtes i interactuar amb els altres membres del mateix fons. Un cop entenguis el funcionament, podràs presentar el teu projecte davant el consell per ser acollit sota el procés de presa de decisions que tingui aquest fons. Si el teu projecte és acceptat, se’t concedirà el que convingui però amb la condició que aquesta quantitat romangui en el fons durant un període de latència, temps necessari per donar solidesa tant al teu projecte com al teu finançament.

 Com constituir un fons nou

Per constituir un fons nou caldrà presentar la proposta a la comunitat i al consell ecosistèmic així com aportar un mínim de 500.000 Faircoins, que representen aproximadament l’1% dels Faircoins en circulació. Aquesta quantitat podrà anar canviant segons l’evolució del preu de Faircoin.
A cada fons que sigui incorporat a la FairCoop se li aportaran per part de la cooperativa una sèrie de recursos que permetin gestionar aquests fons amb grans dosis de participació, coneixement i transparència.

Entre altres, alguns d’aquests recursos són :

– Un formulari obert, accessible i públic, per presentar projectes a ser finançats amb aquest fons.
– Un consell de persones experimentades en la matèria a la qual es dedica el fons, que tindrà la funció de ser els últims responsables perquè els fons siguin destinats de la forma més eficient als objectius plantejats.
– Les eines perquè tots els membres de la FaiCoop puguin ser consultats i votar sobre prioritats, mètodes o projectes específics.
– El suport de les comissions de treball comuns a tota la FairCoop.

Mètodes de gestió dels fons.

Pel que fa al mètode de gestió dels fons, serà important mantenir com a criteri bàsic una forma d’estalvi que beneficiï al comú. Encara que els fons es puguin atorgar tan aviat com la metodologia de treball ho permeti, és important que els Faircoins no es puguin gastar – i per tant ser venuts en el mercat monetari – fins transcurregut un temps prudencial que permeti que el valor de Faircoin hagi crescut suficient per poder donar-els-hi un rendiment òptim a aquests fons, a fi que puguin servir realment per generar capital per al bé comú.

Actualment hem definit com criteri mínim 1 any d’estalvi des del moment d’acceptació del projecte i per tant de la dotació de la donació. Aquest temps serviria per consolidar el grup que ha de tirar endavant el projecte, fer un pla participatiu sobre com s’ha de gastar i que és el que es vol aconseguir, perquè la situació prèvia d’empobriment no es reprodueixi després de la aportació (per exemple si es tracta de comprar maquinària per a un projecte agrícola, seria un pla de viabilitat del projecte).

Això podria canviar en funció de cada fons a proposta del consell respectiu i també es podria accelerar el gasto si l’augment del valor de l’Faircoin així ho permetés.

En qualsevol cas, pot ser molt oportú establir mètodes de repartiment dels fons que beneficiïn aquesta apreciació del valor de la moneda. Per exemple, en el cas d’un projecte del fons de procomú o del fons de la infraestructura del Faircoin, el mecanisme podria ser que aquests fons no es poguessin tocar fins que el projecte estigui finalitzat o hagi arribat a un nivell de desenvolupament significatiu, prèviament acordat en el moment d’inici.

This post is also available in: English Spanish French Chinese (Simplified) German Greek Portuguese, Portugal